សូមស្វាគមន៍

គ.ជ.ទ.ម.ក គេហទំព័រទិន្នន័យនិងព័ត៌មាន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្ន័យរបស់ គ.ជ.ទ.ម.ក គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវន្នន័យនិងព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលប្រមូលបានពីបណ្តាកម្មវិធី គម្រោង និងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ឋជាសមាជិក គ.ជ.ទ.ម.ក។ មានទិន្នន័យនិងព័ត៌មានច្រើនប្រភេទដែលរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្ន័យនេះមានជាអាទិ៍ ទិន្នន័យប្រព័ន្ឋព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត រូបថតផ្កាយរណប បណ្តុំទិន្នន័យរយៈកម្ពស់ភូមិសាស្រ្ត ទិន្នន័យជលសាស្ត្រនិងឧតុនិយម រួមទាំងទិន្នន័យជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀត។ ទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមេរបស់ គ.ជ.ទ.ម.ក។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកណ្តាល

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្ន័យ របស់ គ.ជ.ទ.ម.ក ជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរួម និងជាច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការរុករកទិន្នន័យ, ការចែករំលែកព័ត៌មាន និងការទាញយក។

ព្យាករណ៌ និងពិនិត្យតាមដានទឹកជំនន់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងផ្តល់ព័តមាន សំរាប់ ការត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់ និងការព្យាករណ៍ទន្លេមេគង្គ ទាន់ពេលវេលាមួយ ដែលប្រព័ន្ធនេះអាចភ្ជាប់បន្តរជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យ ទឹកជំនន់ របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ និងប្រព័ន្ធព្យាករណ៍ទឹកជំនន់ របស់កម្ពុជា។

ពិនិត្យតាមដានគុណភាពទឹក

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ បាននិងកំពុងពិនិត្យតាមដាន គុណភាពទឹក នៅតាមបណ្តាញស្ថានីយ៍អចិន្រ្តៃយ៍ ទាំង 12 កន្លែងតាមដងទន្លេមេគង្គមេ។ស្ថានីយ៍ទាំងនោះផ្ដល់នូវព័ត៌មាន ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ អំពីគុណភាពទឹកដែលបានកត់ត្រា ដោយបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកមេគង្គ។

ពិនិត្យតាមដានទន្លេ និងជលសាស្ត្រ

គេហទំព័រនេះ ផ្តល់ជូននូវ សេវាត្រួតពិនិត្យមើលកម្រិតទឹក គ្រប់ពេលវេលាពិតប្រាកដ នៅស្ថានីយ៍ ជលសាស្រ្ត ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទូរគមន៍ ហើយលទ្ធផលនោះត្រូវបានបង្ហាញនៅលើផែនទី ទាន់ហេតុការណ៌។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងភាពបន្សាំ

គណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា បំពេញការងារយ៉ាងណាធ្វើឱ្យបានប្រសើរឡើង ដើម្បីយល់ពីរបៀប ដែលប្រជាជន នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ ដែលអាចបន្សាំ ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ជីវសាស្រ្តនៃអាងទន្លេ

អាងទន្លេមេគង្គជាតំបន់ ដែលសំបូរ ជីវចម្រុះជាងគេនៅលើពិភពលោក។ បច្ចុប្បន្នតាមការប៉ាន់ប្រមាណ ទិន្នន័យជីវចម្រុះនៃមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គ មានរុក្ខជាតិប្រមាណ 20.000 ប្រភេទ ថនិកសត្វ430 ប្រភេទ, សត្វស្លាប 1.200 ប្រភេទ ល្មូននិងប្រភេទសត្វឆ្អឹងកង 800ប្រភេទ និងត្រី 850ប្រភេទ ដោយរាប់បញ្ជូលនូវ ប្រភេទសត្វ ដែល បានរកឃើញថ្មីៗនេះ។

ភាពរាំងស្ងួត

របាយការណ័ទិន្នន័យ គ្រោះរាំងស្ងួតត្រូវបានបង្ហាញនៅលើផែនទី។